صفحه نخست
نقشه سایت
ارتباط با ما
پیوندها
پست الکترونیک
اتوماسیون اداری
ارتباط مستقیم با مدیرکل
سامانه نظارت
دریافت rss
کلمه کاربری رمز عبور
مایلم هم اکنون عضو شوم رمز عبور را فراموش کرده ام


آئین نامه اجرایی ماده 154 قانون کار

آئین نامه هایی که در حال حاضر در برگزاری مسابقات کارگری و احداث مجموعه های ورزشی و . . . مورد لحاظ واقع می گردد عبارتند از :
الف ) آئین نامه اجرایی ماده 154 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوبه هیأت محترم وزیران در ارتباط با ورزش کارگران :
ماده 1- کلیه کارفرمایان کارگاههای تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی موظفند در امر ورزش کارگران بر اساس ماده 154 قانون کار جمهوری اسلامی ایران با وزارت کار و امور اجتماعی همکاری نمایند.
ماده 2- کارفرمایان کارگاههایی که تعداد شاغلین در آنها بیش از 50 نفر است فردی متعهد و علاقمند و آشنا به ورزش را به عنوان رابط با وزارت کار و امور اجتماعی و مسئول ورزش کارگاه انتخاب و به وزارت کار و امور اجتماعی و مسئول ورزش کارگاه انتخاب و به وزارت کار و امور اجتماعی معرفی خواهند نمود.
تبصره1- در آن دسته از کارگاهها که تعداد شا غلین در آنها بیش از یک صد نفر است و مسئول ورزش دارند، تشکیلات و برنامه ورزشی مناسب با شرایط کارگاه توسط وی تهیه و به مدیریت کارگاه پیشنهاد می شود و پس از تأیید و تصویب در مراجع ذیربط به اجرا در خواهد آمد.
تبصره 2- در کارگاههای موضوع این ماده که تعداد کارگران زن شاغل در آنها بیش از یک دوم مردان شاغل باشد یک خانم متعهد و آشنا به امور ورزشی بانوان به عنوان معاون مسئول ورزش کارگاه تعیین خواهد شد.
ماده 3- مسئول کارگاه یا مسئول ورزش کارگاه در جهت جذب کارگران به ورزش و همکاری با ادارات کل کار و امور اجتماعی استانها و اداره کل تربیت بدنی کارگران (وزارت کار و امور اجتماعی) در برنامه ریزی و اجرای دستور العملهای ورزشی، با توجه به موارد ذیل تلاش خواهد نمود.
1- برنامه ریزی برای انجام تمرینات ورزشی کارگران در رشته های مختلف ورزشی، زمان تمرینات در هر هفته 2 جلسه و در هر جلسه 2 ساعت خواهد بود.
2- برگزاری مسابقات ورزشی بین کارکنان واحد مربوط و برگزاری مسابقات دوستانه با کارکنان سایر کارگاهها
3- شرکت دادن تیم کارگری کارگاه در رشته های مختلف و مسابقات کارگری (شهرستان، استان و قهرمانی کشور بر اساس تقویم ورزشی) و غیر کارگری که از طرف وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می شود.
4- همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی برای تشکیل دوره های آموزش مربیگری و داوری در تهران و شهرستانها
5- تهیه و ارائه گزارش فعایتهای ورزشی کارگاه در پایان هر شش ماه به شورای اسلامی کار یا نمایندگان قانونی کارگران، مدیریت کارگاه، ادارت کل کار و امور اجتماعی استان و اداره کل تربیت بدنی کارگران (وزارت کار و امور اجتماعی) و پیشنهاد اعتبارات موردنیاز فعالیتهای ورزشی کارگاه (در پایان هر سال برای سال بعد) به کارفرما جهت بررسی و تصویب
6- برنامه ریزی برای ورزش کارگران معلول شاغل در کارگاه با توجه به نوع معلولیت آنان
7- برگزاری ورزش صبحگاهی بر اساس دستورالعملهای مشترکی که توسط سازمان تربیت بدنی و وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می شود. (در هر هفته سه روز و هر روز سی دقیقه)
8- ایجاد هماهنگی با کارفرما در انجام برنامه های ورزشی کارگاه اعم از صبحگاهی، تمرینات تیمی و شرکت در مسابقات ورزشی که طبق تقویم ورزش کارگران انجام می شود. کارفرمایان موظف به همکاری بر اساس این آئین نامه خواهند بود. ساعت تمرینات ورزشی در صورتی که در ساعات کار واقع شود جزء ساعات کار و در غیر این صورت بعنوان ساعات اضافه کار تلقی می گردد.
9- انجام کلیه برنامه های ورزشی بانوان در ک ارگاههای مربوطمی بایست در محیط جداگانه و در فضای مناسب انجام پذیرد.
ماده 4- شرکت کارگران ورزشکار در مسابقات استانی و قهرمانی کشور که در تقویم ورزشی مشخص خواهد شد بعنوان مأموریت ورزشی تلقی می گردد.
تبصره- در صورت تقاضای اداره کل تربیت بدنی کارگران (وزارت کار و امور اجتماعی) کارفرما موظف است با مرخصی ورزشی کارگران ورزشکار مورد نظر موافقت نمایند.
ماده 5- کارفرمایان کارگاههایی که بیش از 500 نفر شاغل دارند موظفند فضای مناسب ورزشی جهت کارگران مربوط فراهم نمایند.
تبصره1- ایجاد فضای ورزشی مذکور در این ماده بر اساس دستور العمل صادر شده از سوی اداره کل تربیت بدنی کارگران (وزارت کار وامور اجتماعی) صورت خواهد پذیرفت.
تبصره 2- وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی موظفند در صورت تقاضای کارفرما نقشه فضای ورزشی مناسب با تعداد شاغلین کارگاه را تهیه و ارائه نمایند و نظارتهای بعدی را معمول دارند.
ماده 6- شهرداریها و مراجع واگذاری زمین موظفند در صورت تقاضای وزارت کار و امور اجتماعی و کارفرما (با تأیید اداره کل تربیت بدنی کارگران) در مورد واگذاری زمین و صدور پروانه ساختمان ورزشی در زمینهایی که کاربری ورزشی دارند، همکاری نمایند.
ماده 7- کلیه کارفرمایان در صورتی که نتوانند نسبت به ایجاد فضای ورزشی در داخل کارگاه خود اقدام نمایند موظفند سالانه مبلغ ده هزار (10000 ریال) به ازار هر کارگر به حسابی که وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می نمایند واریز نمایند.
تبصره 1- وزارت کار و امور اجتماعی موظف است مبلغ دریافتی را صرفاً جهت توسعه و ایجاد فضاهای ورزشی و تفریحی کارگری در نقاط مختلف کشور هزینه نماید.
تبصره 2- فضای ورزشی داخل کارگاه یا خارج از کارگاه باید به گونه ای باشد که امکان استفاده خواهران کارگر و کارگران معلول نیز وجود داشته باشد.
تبصره 3- سازمان تربیت بدنی کشور می تواند با هماهنگی وزارت کار و امور اجتماعی از تأسیسات ورزشی کارگری بازدید نماید.
ماده 8- مجموعه های ورزشی و تفریحی کارگران که توسط وزارت کار و امور اجتماعی ساخته می شود زیر نظر هیئت امنا اداره خواهند شد. ترکیب اعضاء وظایف و نحوه تشکیل جلسات هیئت امنا توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب ستاد هماهنگی ورزش کارگران (موضوع ماده 9 این آئین نامه) خواهد رسید.
تبصره: احکام اعضای هیئت امنا توسط وزیر کار و امور اجتماعی یا مقامات مجاز از طرف وی صادر خواهد شد.
ماده 9- به منظور تصویب تقویم ورزشی سالانه کارگران و نظارت بر حسن اجرای این آئین نامه و همچنین تعیین ترکیب اعضاءوظایف و نحوه تشکیل هیئت امنای موضوع ماده 8 این آئین نامه ستاد هماهنگی ورزش کارگران با ترکیب ذیل تشکیل می شود.
1- وزیر کار و امور اجتماعی (رئیس)
2- معاون امور اجتماعی وزارت کار و امور اجتماعی (دبیر)
3- یکی از معاونین سازمان تربیت بدنی به انتخاب ریاست سازمان مذکور
4- از هر یک از وزارتخانه های صنعتی (معادن و فلزات و صنایع سنگین و صنایع) یک نفر معاون به انتخاب وزیر مربوط
5- از هر یک وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی یک نفر معاون به انتخاب وزیر مربوط
6- نمایندگان بنیادهای شهید انقلاب اسلامی و جانبازان و مستضعفان انقلاب اسلامی
7- نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار
8- دبیر کل کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران
9- مسئول ورزش خواهران کشور
تبصره 1- در غیاب رئیس ستاد، دبیر ستاد جلسه را اداره خواهد کرد
تبصره 2- زمان تشکیل جلسات توسط اعضای ستاد تعیین خواهد شد.
ماده 10- عدم اجرای این آئین نامه توسط کارفرمایان تخلف محسوب و با آنان طبق ماده 173 قانون کار جمهوری اسلامی ایران رفتار خواهد شد.
ب ) دستورالعمل و آئین نامه و تقویم مسابقات ورزشی کارگران کشور که همه ساله از وزارت کار به سازمانهای کار استان ارسال می گردد.
قوانین مرتبط :ماده 154 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوبه هیأت محترم وزیران در ارتباط با ورزش کارگران :
ماده 1- کلیه کارفرمایان کارگاههای تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی موظفند در امر ورزش کارگران بر اساس ماده 154 قانون کار جمهوری اسلامی ایران با وزارت کار و امور اجتماعی همکاری نمایند.
ماده 2- کارفرمایان کارگاههایی که تعداد شاغلین در آنها بیش از 50 نفر است فردی متعهد و علاقمند و آشنا به ورزش را به عنوان رابط با وزارت کار و امور اجتماعی و مسئول ورزش کارگاه انتخاب و به وزارت کار و امور اجتماعی و مسئول ورزش کارگاه انتخاب و به وزارت کار و امور اجتماعی معرفی خواهند نمود.
تبصره1- در آن دسته از کارگاهها که تعداد شا غلین در آنها بیش از یک صد نفر است و مسئول ورزش دارند، تشکیلات و برنامه ورزشی مناسب با شرایط کارگاه توسط وی تهیه و به مدیریت کارگاه پیشنهاد می شود و پس از تأیید و تصویب در مراجع ذیربط به اجرا در خواهد آمد.
تبصره 2- در کارگاههای موضوع این ماده که تعداد کارگران زن شاغل در آنها بیش از یک دوم مردان شاغل باشد یک خانم متعهد و آشنا به امور ورزشی بانوان به عنوان معاون مسئول ورزش کارگاه تعیین خواهد شد.
ماده 3- مسئول کارگاه یا مسئول ورزش کارگاه در جهت جذب کارگران به ورزش و همکاری با ادارات کل کار و امور اجتماعی استانها و اداره کل تربیت بدنی کارگران (وزارت کار و امور اجتماعی) در برنامه ریزی و اجرای دستور العملهای ورزشی، با توجه به موارد ذیل تلاش خواهد نمود.
1- برنامه ریزی برای انجام تمرینات ورزشی کارگران در رشته های مختلف ورزشی، زمان تمرینات در هر هفته 2 جلسه و در هر جلسه 2 ساعت خواهد بود.
2- برگزاری مسابقات ورزشی بین کارکنان واحد مربوط و برگزاری مسابقات دوستانه با کارکنان سایر کارگاهها
3- شرکت دادن تیم کارگری کارگاه در رشته های مختلف و مسابقات کارگری (شهرستان، استان و قهرمانی کشور بر اساس تقویم ورزشی) و غیر کارگری که از طرف وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می شود.
4- همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی برای تشکیل دوره های آموزش مربیگری و داوری در تهران و شهرستانها
5- تهیه و ارائه گزارش فعایتهای ورزشی کارگاه در پایان هر شش ماه به شورای اسلامی کار یا نمایندگان قانونی کارگران، مدیریت کارگاه، ادارت کل کار و امور اجتماعی استان و اداره کل تربیت بدنی کارگران (وزارت کار و امور اجتماعی) و پیشنهاد اعتبارات موردنیاز فعالیتهای ورزشی کارگاه (در پایان هر سال برای سال بعد) به کارفرما جهت بررسی و تصویب
6- برنامه ریزی برای ورزش کارگران معلول شاغل در کارگاه با توجه به نوع معلولیت آنان
7- برگزاری ورزش صبحگاهی بر اساس دستورالعملهای مشترکی که توسط سازمان تربیت بدنی و وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می شود. (در هر هفته سه روز و هر روز سی دقیقه)
ماده 4- شرکت کارگران ورزشکار در مسابقات استانی و قهرمانی کشور که در تقویم ورزشی مشخص خواهد شد بعنوان مأموریت ورزشی تلقی می گردد.
تبصره- در صورت تقاضای اداره کل تربیت بدنی کارگران (وزارت کار و امور اجتماعی) کارفرما موظف است با مرخصی ورزشی کارگران ورزشکار مورد نظر موافقت نمایند.
ماده 5- کارفرمایان کارگاههایی که بیش از 500 نفر شاغل دارند موظفند فضای مناسب ورزشی جهت کارگران مربوط فراهم نمایند.
تبصره1- ایجاد فضای ورزشی مذکور در این ماده بر اساس دستور العمل صادر شده از سوی اداره کل تربیت بدنی کارگران (وزارت کار وامور اجتماعی) صورت خواهد پذیرفت.
تبصره 2- وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی موظفند در صورت تقاضای کارفرما نقشه فضای ورزشی مناسب با تعداد شاغلین کارگاه را تهیه و ارائه نمایند و نظارتهای بعدی را معمول دارند.
ماده 6- شهرداریها و مراجع واگذاری زمین موظفند در صورت تقاضای وزارت کار و امور اجتماعی و کارفرما (با تأیید اداره کل تربیت بدنی کارگران) در مورد واگذاری زمین و صدور پروانه ساختمان ورزشی در زمینهایی که کاربری ورزشی دارند، همکاری نمایند.
ماده 7- کلیه کارفرمایان در صورتی که نتوانند نسبت به ایجاد فضای ورزشی در داخل کارگاه خود اقدام نمایند موظفند سالانه مبلغ ده هزار (10000 ریال) به ازار هر کارگر به حسابی که وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می نمایند واریز نمایند.
تبصره 1- وزارت کار و امور اجتماعی موظف است مبلغ دریافتی را صرفاً جهت توسعه و ایجاد فضاهای ورزشی و تفریحی کارگری در نقاط مختلف کشور هزینه نماید.
تبصره 2- فضای ورزشی داخل کارگاه یا خارج از کارگاه باید به گونه ای باشد که امکان استفاده خواهران کارگر و کارگران معلول نیز وجود داشته باشد.
تبصره 3- سازمان تربیت بدنی کشور می تواند با هماهنگی وزارت کار و امور اجتماعی از تأسیسات ورزشی کارگری بازدید نماید.
مراحل انجام خدمت :- در اوائل هر سال کلیه مسئولین ورزشی سراسر استان در سمیناری که معاونت محترم امور اجتماعی و فرهنگی وزارت متبوع تشکیل می دهد کلیه برنامه های اجرایی ورزشی سال تنظیم و برای اجرا به سازمان های ذیربط ارسال می گردد .

اداره کل کار همه ساله طبق تقویم ورزشی مدون مبادرت به برگزاری تعداد 20 رشته ورزشی شامل :
1- دوچرخه سواری 2- هندبال 3- کوه پیمایی بانوان 4- دو و میدانی 5- فوتبال 6- شنا بانوان 7- کاراته
8- کوهنوردی 9- والیبال 10- کشتی آزاد و فرنگی 11- تکواندو 12- وزنه برداری 13- جودو
14- شنا آقایان 15- تنیس روی میز 16- فوتسال 17 - بسکتبال 18- بدمینتون بانوان
19- آمادگی جسمانی 20- شطرنج

اینک مسابقات در سطح شهرستان برگزار می گردد ، سپس تیم منتخب در مسابقات استانی شرکت می کند سپس تیم منتخب استانی به مسابقات کشوری اعزام می گردد .

2- تهیه البسه ورزشی کلیه رشته ها برای ورزشکاران اعم از جوراب با شورت ، پیراهن و لباس گرم ورزشی
3- برگزاری مسابقات تشویقی در طول سال به مناسبت های مختلف و اهداء جوایز نفیس به ورزشکاران
4- انجام دستورات ریاست سازمان در خصوص پروژه های ساختمانی مجموعه های ورزشی در دست احداث
تاریخ های پاسخگویی :همه روزه در ساعات اداری
ذینفعان خدمت :کلیه کارگران بیمه شده و غیر بیمه ای و خانواده های محترمشان